top of page

뉴욕 첼시 중심부인 Hudson Yards와 Moynihan 역 근처에 위치하고 있습니다. 최대 190명까지 편안하게 수용할 수 있는 다양한 테마의 방이 있습니다.

DMOS Chelsea

DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea

더 빅 룸

DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea

클라우드룸

DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea

마티스룸

DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea
DMOS Manor Chelsea
bottom of page